L'Assemblée Générale a eu lieu le 29 mars 2017. De Algemene Vergadering werd gehouden op 29 maart 2017

Rapport Réunion Assemblée Générale/ Verslag Algemene Vergadering